HELIPAK TEDAVI PK. 7 TABLET

HELIPAK TEDAVI PK. 7 TABLET
HELIPAK TEDAVI PK. 7 TABLET kullanımı:Bu ilaç erişkinler için hazırlanmıştır. Önerilen yetişkin dozu : Günde 2 defa aç karnına 12 saat ara ile sabah ve akşam 1 adet 30 mg lansoprazol mikropellet kapsül , 1 adet 500 mg klaritromisin film tablet ve 1 adet 1000 mg amoksisilin tablet birlikte , 14 gün süre ile uygulanır. Her ilaç bölünmeden yutulmalıdır. Kreatinin klirensi 30 ml / dak. dan az olan hastalarda HELİPAK kullanımı önerilmez.

HELIPAK TEDAVI PK. 7 TABLET

DOZ AŞIMI Doz aşımı durumunda hastalar derhal doktorları ile temasa geçmelidirler. Her 3 ilacın birlikte alımı ile artmış toksisite riski bulunduğuna dair farmakolojik bir bilgi bulunmamaktadır. KLARİTROMİSİN : Klaritromisin’in aşırı miktarlarda alımının , gastrointestinal semptomlar vermesi beklenebilir.Aşırı doza eşlik eden alerjik reaksiyonlar , absorbe edilmemiş ilacın uygun eliminasyonu ve destekleyici tedavi ile kontrol altına alınmalıdır.

Diğer makrolidlerle olduğu gibi klaritromisin’in plazma seviyeleri hemodiyaliz ve peritoneal diyalizden etkilenmez. LANSOPRAZOL : Lansoprazol’ün bilinen bir antidotu yoktur. Diyaliz ile vücuttan uzaklaştırılamaz. Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. AMOKSİSİLİN : Doz aşımı durumunda tedavi kesilmeli ; gerekli semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Amoksisilin hemodiyaliz ile dolaşımdan uzaklaştırılır.
HELIPAK TEDAVI PK. 7 TABLET yan etkileri:HELİPAK ‘ ı oluşturan ilaçların birlikte kullanıldığı üçlü tedavide , en sık rastlanılan ( >% 3 ) advers etkiler şunlardır. Diyare ( % 7 ) ; Başağrısı ( % 6 ) ; Tad alma bozukluğu ( % 5 ). Üçlü tedavi ile görülen diğer yan etkiler ( < % 3 ) şunlardır. Vücut Sistemi : karın ağrısı ; Sindirim Sistemi : Koyu feçes , ağız kuruluğu , susuzluk hissi , glosit , rektal kaşıntı , oral moniliazis , stomatit , dil rengi bozukluğu , dil disfonksiyonu , kusma ; Kas – İskelet Sistemi : Miyalji ; Sinir Sistemi : Konfüzyon , başdönmesi ; Solunum Sistemi : solunum bozuklukları ; Deri ve İlgili Yapılar : deri reaksiyonları ; Ürogenital Sistem : vajinit ; vajinal monilyazis. KLARİTROMİSİN Klaritromisin ile gözlenen yan etkilerin çoğunluğu hafif ve geçici türde olup , klasik makrolidlere göre gastrointestinal yan etkilere daha az rastlanılmaktadır.İlaca bağlı yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hastalar % 3’den daha azdır. Gözlenen yan etkilerin çoğunluğu gastrointestinal sistemle alakalı olup , diyare , kusma , abdominal ağrı , dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler başağrısı , tad değişikliği ve karaciğer enzimlerindeki geçici artışları içerir. Diğer makrolidlerde olduğu gibi , klaritromisin ile seyrek olarak , karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla veya sarılıksız seyreden hepatoselüler ve / veya kolestatik hepatit dahil olmak üzere , hepatik disfonksiyon gelişebilir. Bu hepatik disfonksiyon şiddetli olabilir ve genellikle tersinirdir ( reversible). Çok çok nadir durumlarda , fatal sonuçlanan hepatik yetmezlik gelişebilir ve genellikle altta yatan ciddi hastalıklarla ve / veya aynı anda kullanılan ilaçlarla alakalıdır. Klaritromisin ve omeprazol birlikte uygulandığında , dilde geçici renk değişikliği görülmüştür. Klaritromisin ile ürtiker ve orta derecede deri erüpsiyonundan , anaflaksi ve Stevens – Johnson sendromu’na kadar uzanan alerjik reaksiyonlar görülebilir. Oral klaritromisin ile endişe , başdönmesi , uykusuzluk , halüsinasyonlar , psikoz ve kişilik kaybı dahil geçici santral sinir sistemi yan etkileri olabilir. Klaritromisin ile , tedavinin kesilmesiyle düzelen işitme kaybı olabilir. Genellikle tad alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değişiklik görülebilir. Diğer makrolidlerde olduğu gibi , klaritromisin ile nadiren QT aralığı genişlemesi ventriküler taşikardi ve ” torsades de pointes” gelişebilir. Klaritromisin tedavisi ile glosit , stomatit , oral monilia ve dil renginde değişim olabilir.Klaritromisin ile tedavi olan hastalarda diş renginde bozulma görülmüştür. Renk bozukluğu , profesyonel diş temizliği ile giderilir. Bazıları hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi gören hastalarda görülmek üzere , nadir hipoglisemi ve trombositopeni yapabilir. İzole lökopeni ve trombositopeni vakaları görülmüştür. Bağışıklık Sistemi Bozulmuş Hastalardaki Advers etkiler : Mikobakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre klaritromisinin yüksek dozları ile tedavi edilen bağışıklık sistemi bozuk hastalarda , olasılıkla klaritromisin uygulamasıyla alakalı advers etkileri HIV hastalığının veya seyir eden hastalığın altta yatan belirtilerinden ayırt etmek genellikle zordur. Laboratuar Değerlerinde Değişiklikler : Klinik açıdan önemli olabilecek laboratuar bulgularındaki değişimler şunlardır. Hepatik : Yükselmiş SGPT ( ALT ) < % 1 , SGOT ( AST ) < % 1 , GGT < % 1 , alkalen fosfataz < % 1 , LDH < % 1 ve total bilirubin < % 1. Hematoloji : Azalmış lökosit sayısı < % 1 ve yüksek protrombin zamanı % 1. Renal : Yüksek BUN % 4 ve yüksek serum kreatinini < % 1 AMOKSİSİLİN Bulantı , kusma ve diyare genellikle oral kullanıma bağlı olarak görülen gastrointestinal yan etkilerdir. Diğer penisilinlerle olduğu gibi hipersensitiviteye bağlı reaksiyonlar oluşabilir. Bu tip reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılığı veya alerji , astım , saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları ; eritamatöz makülopapüler deri döküntüleri ve ürtiker şeklindedir.
HELIPAK TEDAVI PK. 7 TABLET hangi hastalıklarda kullanılır:HELİPAK H. Pylori’yi eradike etmek için H.Pylori enfeksiyonlu hastaların tedavisinde ve duodenal ülser tedavisinde ( aktif veya 1 yıllık doudenal ülser geçmişi ) endikedir.H. Pylori eradikasyonu duodenal ülserin tekrarlama riskini azaltır.
İlaç Fiyatı 33.01 TL
Reçeteli Verilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.